Allmänna villkor för medlemskap

Medlemskap som grossist

Den som blir medlem som grossist ska vara verksam i ett grossistföretag. Vid koppling av företag som finns i registret hos Grossist.se till medlemskapet eller skapande av företag som inte finns i registret hos Grossist.se ska medlemmen vara verksam i det företaget samt ha fullmakt för åtgärden. Medlem som kopplar annat företag eller registrerar annat företag än det medlemmen är verksam i eller saknar fullmakt för kan ställas till ansvar. Medlem som genom sitt medlemskap skadar annat företag än det medlemmen är verksam i eller saknar fullmakt för är fullt ansvarig för sina handlingar. Grossist.se kan inte ställas till ansvar för sådant handlande. Likaså gäller om medlem lämnar oriktiga uppgifter vid registrering av medlemskap. Allt obehörigt införskaffande av information om konkurrenter som eventuellt kan ske genom hemsidan grossist.se får inte ske av medlem. Eventuella inbetalade avgifter till Grossist.se återbetalas inte om medlem bryter mot dessa villkor.

Medlemskap som återförsäljare

Den som blir medlem som återförsäljare ska vara verksam i ett återförsäljande företag eller inom en snar framtid har planer på att bli återförsäljare. Begäran till grossist som förmedlas via funktioner på hemsidan Grossist.se, exempelvis förfrågan på annons eller begäran om offert m.m. ska vara relevanta och ingå i företagets verksamhet eller planerade verksamhet och vara medlemmens arbetsuppgifter.

Det är inte tillåtet att registrera sig som medlem om avsikten är att inhämta information via hemsidan Grossist.se som inte är relevant till medlemmens verksamhet. Det är inte heller tillåtet att inhämta information av grossist via hemsidan grossist.se genom att utge sig för att vara någon annan eller på annat sätt vilseleda grossist. Medlem som genom sitt medlemskap skadar annat företag är fullt ansvarig för sina handlingar. Grossist.se kan inte ställas till ansvar för sådant handlande. Likaså gäller om medlem lämnar oriktiga uppgifter vid registrering av medlemskap. Grossist.se har rätt att stänga av medlem som bryter mot dessa villkor. Eventuella inbetalade avgifter till Grossist.se återbetalas inte om medlem bryter mot dessa villkor.

Missbrukar medlem sitt medlemskap har Grossist.se rätt att stänga av medlemmen. Medlem som genom sitt medlemskap skadar annat företag än det medlemmen är verksam i eller saknar fullmakt för är fullt ansvarig för sina handlingar. Grossist.se kan inte ställas till ansvar för sådant handlande. Likaså gäller om medlem lämnar oriktiga uppgifter vid registrering av medlemskap. Allt obehörigt införskaffande av information om konkurrenter som eventuellt kan ske genom hemsidan grossist.se får inte ske av medlem. Eventuella inbetalade avgifter till Grossist.se återbetalas inte om medlem bryter mot dessa villkor.

För alla medlemskap gäller följande:

  1. Medlem ska iaktta de speciella regler som gäller för publicering av inlägg i forumet.
  2. Material och information som medlem publicerar på hemsidan grossist.se får inte bryta mot någon svensk lag eller internationell lag som är tillämplig i Sverige. Medlem ansvarar helt och hållet för den information och det material medlem låter publicera på hemsidan grossist.se.
  3. Grossist.se äger rätt att ta bort information och material som kan anses bryta mot någon svensk lag eller internationell lag som är tillämplig i Sverige.
  4. Medlem samtycker till att lämnade uppgifter får lagras och databehandlas i den omfattning som är nödvändig för medlemskapet och de funktioner Grossist.se erbjuder.
  5. Grossist.se ansvarar inte för skada eller olägenhet som beror på driftstörningar eller felaktig hantering av tjänster och funktioner på hemsidan grossist.se
  6. Är medlem ej kontaktbar enligt lämnade uppgifter vid registrering äger Grossist.se rätt att stänga av medlemmen.
  7. Medlem som inte följer de allmänna villkoren och andra speciella regler är ersättningsskyldig för skada eller för administrativa kostnader för åtgärdande av villkors eller regelbrott.

Behandling av uppgifter

Grossist.se förbinder sig att inte lämna ut information om medlem till tredje part, om medlem inte har godkänt att så får ske.

Ändring av villkoren

Grossist.se har rätt att från tid till annan ändra dessa villkor. Ändring av villkoren är endast bindande för medlem om medlemmen har blivit informerad om ändringen. Ändring av villkoren träder i kraft med omedelbar verkan. Vid ändring av villkoren ska medlem reklamera villkoren inom en tid av en månad om ändring inte accepteras. Har en månad förflutit från dagen för ändringen utan att medlem har reklamerat ändringen anses det som accepterande av de nya villkoren. Grossist.se har rätt att stänga av medlem som inte accepterar ändringar i villkoren. Sådana ändringar i villkoren som innebär eventuella förändrade ekonomiska villkor ska meddelas en månad innan sådan ändring träder i kraft.

Giltighetstid

Villkoren för medlemskap gäller från den dagen medlem registrerade sig och tills vidare eller tills medlem säger upp sitt medlemskap och medlemskontot avaktiverats. Villkor som avser ekonomiskt förhållande mellan Grossist.se och medlem avtalas separat och löper enligt sådant ingående avtals giltighetstid.

Version

Dessa villkor betecknas Allmänna villkor för medlemskap utfärdade den 15 november 2008.