ALLMÄNNA VILLKOR SVERIGES GROSSISTER AB

1. Definitioner

SG AB: Sveriges Grossister AB. Org. nr. 556758-0286

Medlem: En juridisk person eller en enskild näringsidkare som har slutit Avtalet med SG AB om användande av Tjänsten.

Avtalet: Avser det fullständiga avtalsförhållandet mellan Medlemmen och SG AB. Det vill säga detta avtal, eventuella särskilda villkor samt offert och eventuella övriga bilagor inkluderade.

Tjänsten: Den tjänst som SG AB erbjudit Medlemmen som framgår av Avtalet. Särskilda villkor gäller för flertalet tjänster och dessa lämnas i så fall som bilaga till detta avtal.

Användare: En fysisk person som manövrerar Tjänsten för Medlemmens räkning.

Leverantör: Extern part som tillhandahåller en specifik medlemsförmån som ingår i Tjänsten som SG AB förmedlar.

2. Allmänt

SG AB tillhandahåller och förmedlar tjänster via internet på webbplatsen www.grossist.se. Tjänsterna riktar sig till företag och andra organisationer med målsättningen att gynna dem.

Dessa allmänna villkor tillämpas mellan å ena sidan SG AB och å andra sidan Medlemmar och dess Användare.

3. Medlemskap

För att utnyttja Tjänsten krävs medlemskap hos SG AB. Medlemskap erhålles genom ingående av Avtalet.

Uppsägning till SG AB ska ske skriftligt. SG AB återbetalar inte erlagd medlemsavgift om medlemmen säger upp sitt medlemskap i förtid. SG AB förbehåller sig rätten att avsluta medlemskapet utan angivande av skäl, varvid SG AB dock har skyldighet att återbetala eventuell medlemsavgift som belöper på den återstående avtalstiden.

4. Ansvarsbegränsning gentemot leverantör

SG AB är, om inte annat uttryckligen anges vid Avtalets ingående, inte part i de avtal som ingås mellan Leverantör och Medlem. SG AB ansvarar således inte för kvaliteten eller funktionen hos de varor eller tjänster som erbjuds via Tjänsten eller för att Medlem eller Leverantör fullgör sina åtaganden. SG AB är inte i något fall ansvarig för fel eller brist i vara eller tjänst, sen eller utebliven leverans eller betalning, eller annat som kan uppstå i relationen mellan Medlem och Leverantör. Vidare avsäger SG AB sig att bli skadeståndsskyldig om en Leverantörs systemuppdatering skulle komma påverka Medlemmens åtkomst till Tjänsten.

5. Personuppgifter

5.1 Vilka personuppgifter behandlas?

SG AB behandlar personuppgifter hänförliga till två personkategorier, dels till Medlem som är en fysisk person, dels till Användare (gemensamt benämnda "registrerade").

Personuppgifter hänförliga till Medlem är namn, telefonnummer, faktureringsadress, organisationsnummer, e- postadress samt anteckningar om eventuella frågor som personen haft vid kontakt med kundtjänst.

Personuppgifter hänförliga till Användare är i förekommande fall namn, telefonnummer, e-postadress samt anteckningar om eventuella frågor som personen haft vid kontakt med kundtjänst.

Samtliga personuppgifter som behandlas är sådana som personerna ifråga lämnat själva vid kontakt med SG AB.

5.2 Syftet med behandling av uppgifter

Det primära syftet med SG AB:s behandling av kunduppgifter är att SG AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Medlem enligt Avtalet. Uppgifterna behandlas vidare för kundservice, kvalitetsarbete, statistik, marknadsföring, marknads- och kundanalys samt affärsutveckling.

5.3 Vid eventuell förändring av verksamhetsorganisationen

Om hela eller delar av SG AB verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan personuppgifterna komma att lämnas ut till rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

5.4 Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Den rättsliga grunden för behandling av Medlems personuppgifter är artikel 6.1 b) dataskyddsförordningen eftersom uppgifterna behövs för att fullgöra Avtalet gentemot Medlemmen.

Den rättsliga grunden för behandling av Användares personuppgifter är artikel 6.1 f) dataskyddsförordningen eftersom personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra Avtalet gentemot Medlemmen, vilket är ett berättigat intresse både för SG AB och Medlemmen.

5.5 Begränsning av uppgiftsbehandling

Behandling av uppgifter som avses i punkt 5.1 sker under den tid som är nödvändig för upprätthållandet av Avtalet eller för att uppnå de ändamål som anges i punkt 5.2. Vid Avtalets upphörande kommer uppgifterna att raderas alternativt anonymiseras inom ett år. I de fall det finns en lagstadgad skyldighet att bevara uppgifterna längre, kommer så att ske.

De registrerade har rätt att begära att hans eller hennes personuppgifter rättas, raderas eller begränsas. Vid synpunkter på SG AB:s behandling av personuppgifter kan de registrerade alltid vända sig till Datainspektionen. Om den registrerade begär att personuppgiftsbehandlingen helt ska upphöra kan det medföra att SG AB inte längre kan leverera Tjänsten. Detta innebär dock inte att Avtalet upphör att gälla.

5.6 Rätt till information och dataportabilitet

De registrerade har rätt att en gång per kalenderår, utan extra kostnad, få besked om vilka personuppgifter som behandlas. SG AB kommer bistå de registrerade vid eventuella överlämningar av personuppgifter.

5.8 Begäran om upphörande av marknadsföring

I den mån personuppgifter används för marknadsföring via e-post kan de registrerade begära att marknadsföringen ska upphöra genom att skicka en begäran till den e-postadress som anges i e- postmeddelandet.

5.9 Säkerhetsåtgärder

För att säkerställa att de personuppgifter som SG AB behandlar inte kommer obehöriga tillhanda, har SG AB implementerat flera säkerhetsrutiner. SG AB har infört certifieringsteknik för webbläsare och har tillbörliga brandväggar och antivirusprogram. SG AB använder sig även av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via internet eller andra nätverk. Medlem och Användare behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för deras webbläsare.

Tillgången till de utrymmen där personuppgifter lagras begränsade på så sätt att det krävs anställdas identifiering för åtkomst.

6. Ansvar för innehåll i annons

Medlem har ansvaret för att annonser och länkad information på SG AB:s webbplats är riktiga och inte strider mot lag. Medlem är skyldig att ersätta skada som förorsakas SG AB genom att Medlem inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Skadeståndet omfattar ombudsarvode, rättegångskostnader samt varje kostnad som SG AB får på grund av avtalsbrottet. Medlem ansvarar för att erforderligt tillstånd föreligger för innehållet i annonsen och länkad information.

7. Betalning

Pris följer av SG AB:s vid var tid gällande prislista och anges exklusive mervärdesskatt samt andra enligt lag tillkommande skatter eller pålagor. SG AB äger rätt att överlåta fordringar enligt detta avtal samt överlämna fordringar till inkasso om betalning inte sker innan förfallodagen. är inte betalning fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt lag. Medlem är skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse samt för lagstadgade inkassokostnader. SG AB äger även rätt att efter påminnelse tillfälligt avbryta Tjänsten tills dess Medlem fullgjort sin betalning.

8. Konkurs

SG AB äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om Medlem har försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd.

9. Avtalsperiod

Avtalsperioden är om inget annat avtalas 12 månader i taget. Avtalet förlängs ej per automatik om det ej avtalats parterna emellan genom t.ex. orderbekräftelse, medlemsansökan eller faktura där det klart och tydligt framgår att Avtalet fortlöper om uppsägning ej inkommer inom en specifik angiven tidsfrist.

10. Ändring av villkoren

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare om inte annat specificerats i offerten eller eventuella särskilda villkor.

SG AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i sin integritetspolicy för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar kommer att publiceras på webbplatsen.

ändring av de allmänna villkoren träder i kraft med omedelbar verkan vid publicering på webbplatsen. SG AB förpliktar sig dock att informera Medlem minst en månad i förväg om ändringen innebär en ekonomisk förändring för Medlem. Vid ändring av villkoren ska Medlem reklamera villkoren inom en månad om ändringen inte accepteras. Om reklamation inte sker i tid, anses Medlem ha accepterat av de nya villkoren. Om en Medlem inte accepterar ändringar av de allmänna villkoren har SG AB rätt att avsluta Avtalet med omedelbar verkan.

11. SG AB:s ansvar

SG AB ansvar enligt detta avtal är begränsat till högst det belopp som Medlem betalat för Tjänsten.

12. Force majeure

SG AB ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som SG AB inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan bl.a. anses blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, krig naturkatastrof eller fel i större tele- eller datanät.

13. Tillämplig lag och forum vid eventuell tvist

Avtalet ska anses vara slutet i Sverige och svensk lag är tillämplig vid eventuell tvist. Tvist rörande Avtalet skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas, ska tvisten prövas av Stockholms tingsrätt.